Algemene Voorwaarden MMP Forum events

Op alle overeenkomsten met MMP Forum events zijn onderstaande algemene voorwaarden en regels m.b.t. deelname van toepassing.

Download onze voorwaarden als PDF document | Download de regels m.b.t. deelname als PDF document

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MMP-Forum Events, hierna te noemen: “MMP-Forum Events”, en een Wederpartij waarop MMP-Forum Events deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MMP-Forum Events, voor de uitvoering waarvan door MMP-Forum Events derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van MMP-Forum Events en haar directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MMP-Forum Events en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien MMP-Forum Events niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MMP-Forum Events in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van MMP-Forum Events zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. MMP-Forum Events kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MMP-Forum Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MMP-Forum Events anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MMP-Forum Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen MMP-Forum Events en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, als uit de overeenkomst of anderszins uit de aard van het overeengekomene blijkt.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij MMP-Forum Events derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MMP-Forum Events dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien MMP-Forum Events gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoering niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan MMP-Forum Events ter beschikking heeft gesteld.
4. Voor de uitvoering van de overeenkomst, meer in het bijzonder voor door haar georganiseerde evenementen, hanteert MMP-Forum Events Regels met betrekking tot deelname aan evenementen, welke zijn aangehecht aan deze algemene voorwaarden en daarvan deel uitmaken. Bij verschil van uitwerking zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend.
5. MMP-Forum Events heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MMP-Forum Events zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MMP-Forum Events gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen MMP-Forum Events bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op voor MMP-Forum Events en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MMP-Forum Events een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MMP-Forum Events gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van MMP-Forum Events daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Indien MMP-Forum Events met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is MMP-Forum Events niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van toeleveringen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op art. 6:231-247 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MMP-Forum Events alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MMP-Forum Events rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. MMP-Forum Events is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst MMP-Forum Events ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van MMP-Forum Events kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is MMP-Forum Events bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MMP-Forum Events kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MMP-Forum Events op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien MMP-Forum Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien MMP-Forum Events tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is MMP-Forum Events gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MMP-Forum Events gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MMP-Forum Events, zal MMP-Forum Events in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MMP-Forum Events extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MMP-Forum Events anders beslist.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MMP-Forum Events vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MMP-Forum Events op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. MMP-Forum Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MMP-Forum Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MMP-Forum Events niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MMP-Forum Events of van derden daaronder begrepen. MMP-Forum Events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MMP-Forum Events haar verbintenis had moeten nakomen.
3. MMP-Forum Events kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
4. Voorzoveel MMP-Forum Events ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MMP-Forum Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MMP-Forum Events aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MMP-Forum Events aangegeven.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. MMP-Forum Events heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. MMP-Forum Events kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MMP-Forum Events kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MMP-Forum Events verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op art. 6:231-247 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien MMP-Forum Events echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door MMP-Forum Events in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van MMP-Forum Events totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met MMP-Forum Events gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door MMP-Forum Events geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MMP-Forum Events veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om MMP-Forum Events daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MMP-Forum Events ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MMP-Forum Events gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens MMP-Forum Events bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval MMP-Forum Events haar in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MMP-Forum Events en door MMP-Forum Events aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MMP-Forum Events zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door MMP-Forum Events te leveren diensten en zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. De in lid 1 van dit Artikel genoemde garantie geldt voor een periode van het betreffende evenement conform de overeenkomst, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door MMP-Forum Events verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd en/of geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent/leverancier van de dienst of zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MMP-Forum Events, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MMP-Forum Events geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond na levering mondeling aan MMP-Forum Events of haar gemachtigde te worden gemeld en binnen twee dagen schriftelijk te worden bevestigd. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen op ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan MMP-Forum Events te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MMP-Forum Events in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient MMP-Forum Events in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde diensten en zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MMP-Forum Events de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van MMP-Forum Events, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen ingeval Wederpartij voor de gebrekkige zaak heeft betaald. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan MMP-Forum Events te retourneren en, indien zulks het geval is, de eigendom daarover aan MMP-Forum Events te verschaffen, tenzij MMP-Forum Events anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van MMP-Forum Events daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MMP-Forum Events en de door MMP-Forum Events bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien MMP-Forum Events aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit Artikel is geregeld.
2. MMP-Forum Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MMP-Forum Events is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien MMP-Forum Events aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MMP-Forum Events beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van MMP-Forum Events is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. MMP-Forum Events is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MMP-Forum Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MMP-Forum Events toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. MMP-Forum Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MMP-Forum Events of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart MMP-Forum Events voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MMP-Forum Events toerekenbaar is.
2. Indien MMP-Forum Events uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden MMP-Forum Events zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MMP-Forum Events, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MMP-Forum Events en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. MMP-Forum Events behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MMP-Forum Events heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MMP-Forum Events partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van MMP-Forum Events is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft MMP-Forum Events het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met MMP-Forum Events.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Regels met betrekking tot deelname aan evenementen

Deze regels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden van MMP-Forum Events.

1. Inschrijving en betaling

1.1. Deelname aan evenementen van MMP-Forum Events is slechts definitief en bindend na ontvangst van de betaling van het totaal verschuldigde bedrag. Is op de aanvangstijd van het evenement geen of te weinig betaling ontvangen, dan wordt toegang geweigerd.
1.2. MMP-Forum Events hanteert de volgende annuleringsclausule: bij opzegging door de deelnemer tot aan drie weken voor aanvang van het evenement wordt een ontvangen betaling volledig geretourneerd onder aftrek van € 12,50 administratiekosten. Voor opzegging na die datum worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– van de 20e t/m de 15e dag voor aanvang van het evenement 50% van het totale inschrijfgeld;
– van de 14e t/m de 5e dag voor aanvang van het evenement 75% van het totale inschrijfgeld;
– van de 5e dag voor aanvang tot aan de dag van het evenement 100% van het inschrijfgeld.

1.3. Door MMP-Forum Events georganiseerde evenementen zijn onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde gemeentelijke vergunningen. Indien geen vergunning wordt verleend wordt het evenement geannuleerd en de eventueel door de deelnemer betaalde gelden geretourneerd.

1.4. Mocht MMP-Forum Events om wat voor reden dan ook het op de bevestiging of factuur vermelde aantal kramen en/of meters niet of niet in zijn geheel kunnen leveren, dan zal MMP-Forum Events het betaalde inschrijfgeld reduceren tot het bedrag overeenkomend met de wel geleverde kramen en/of meters. MMP-Forum Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als omzetderving als gevolg van het minder geleverde aantal kramen en/of meters.
1.5. MMP-Forum Events heeft het recht bij inschrijving een borgsom te heffen. Betaling van de borgsom geeft de deelnemer het recht het totaal verschuldigde bedrag te voldoen op aanvang van het evenement, op voorwaarden als gesteld op de factuur. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan, dan treedt artikel 1.1 in werking. De borgsom wordt geheel of, bij ingebreke blijven van de deelnemer conform artikel 2.8, gedeeltelijk binnen 30 dagen na het evenement overgemaakt op rekening van de deelnemer.
1.6. Deelnemers die op de aanvangstijd van het evenement niet aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd, wordt niet teruggestort en een eventuele borg zal van het inschrijfbedrag worden ingehouden.

2. Deelname

2.1. MMP-Forum Events stelt een marktmeester aan die namens haar optreedt en tot wie men zich kan wenden. Naam en contactgegevens worden de deelnemer schriftelijk verstrekt.
2.2. Enkele dagen voor aanvang van het evenement stuurt MMP-Forum Events aan de deelnemers een toewijzing met hun standplaatsnummer en een plattegrond toe. Een deelnemer die deze toewijzing niet heeft ontvangen dient de marktmeester te contacten. Plattegronden en de standplaats­toewijzing zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De marktmeester is te allen tijde gerechtigd om de indeling te wijzigen. De toewijzing is persoonlijk. Het is verboden de standplaats geheel of gedeeltelijk door te verhuren.

2.3. De tijden met betrekking tot het evenement staan vermeld op de onder 2.2 vermelde toewijzing. De aanpassing van de tijden van een evenement kunnen geen aanleiding zijn voor annulering, geven geen recht op vermindering van het inschrijfgeld en geven geen recht op een vergoeding van inkomsten of derving.
2.4. Het is niet toegestaan andere handelswaar te verhandelen dan op het aanmeldings­formulier van de deelnemer staat vermeld; deze dient terstond verwijderd te worden. De toegewezen stand­plaats(-en) mag/mogen niet anders worden opgesteld dan door de marktmeester is aangeduid.
2.5. Indien een deelnemer elektriciteit nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen, bijvoorbeeld via een winkelier of een bewoner. Het gebruik van een eigen aggregaat is verboden, tenzij na voorafgaande toestemming van de marktmeester. Geluidsversterking mag andere marktdeelnemers niet hinderen in het uitoefenen van hun activiteiten.
2.6. Voertuigen mogen in- en uitgangen e.d. niet blokkeren. Voor de start van het evenement dienen alle voertuigen (met eventuele aanhanger) van het evenemententerrein te zijn verwijderd.
2.7. Food-, drank- en snoephandelaren dienen ruime afvalbakken voor hun standplaats te plaatsen (1 per 3-meter frontbreedte).
2.8. De standplaats dient direct na afloop van het evenement te worden ontruimd. De stand­plaats dient ook tijdens en na het evenement schoon gehouden te worden; het afval dient (in afgesloten vuilniszakken) meegenomen te worden door de standhouder of in speciaal door de gemeente
geplaatste container(s) afgestort te worden. Na het verlaten van het evenemententerrein wordt door de marktmeester schouw gehouden en aangetekend wie niet het afval van zijn standplaats heeft mee genomen. De kosten voor verwijdering worden aan de betreffende deelnemer doorberekend.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Deelname aan een evenement is geheel voor eigen risico.
3.2. MMP-Forum Events zal binnen haar mogelijkheden trachten een evenement te doen slagen. MMP-Forum Events is evenwel niet aansprakelijk voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers of voor omzetderving door welke reden dan ook, noch voor het annuleren van een evenement bij het niet kunnen verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Bij het niet nakomen van de overeenkomst met de deelnemer door MMP-Forum Events zal het betaalde inschrijfgeld worden geretourneerd. Voorts wordt elke aansprakelijkheid afgewezen voor zover deze niet is gedekt onder de door MMP-Forum Events gesloten WA verzekering en maximaal tot het verzekerde bedrag.
3.3. Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor het nakomen van regels en wetgeving ten aanzien van hun producten en diensten. Zij dienen de wettelijke eisen gesteld door brandweer, politie, GGD en door de marktmeester na te leven. Aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Zo dienen standhouders, die werken met open vuur, een deugdelijke, goedgekeurde brandblusser bij zich te hebben op de locatie. Alcoholische versnaperingen, verboden en onwelgevoegelijke artikelen mogen niet worden verkocht. Zij die in het bezit zijn van of handelen in verboden (namaak)wapens of drugs worden terstond van het evenement verwijderd en de politie wordt ingelicht. Een dergelijke verwijdering leidt tot permanente uitsluiting van de toekomstige, door MMP-Forum Events georganiseerde evenementen.

3.4. Bij het niet nakomen van de regels als hier boven gesteld, zulks ter beoordeling van de marktmeester, kunnen door hem maatregelen worden getroffen waar de ter zake aangesproken standplaatshouder, medewerkers of publiek zich aan hebben te houden. Eventueel zal/zullen in overleg of samenwerking met de politie de betreffende persoon of personen worden verwijderd van het evenemententerrein.

4. Slotbepaling

4.1. In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist MMP-Forum Events.