1. Inschrijving en betaling
1.1. Deelname aan evenementen van Forum Events is slechts definitief en bindend na ontvangst van de betaling van het totaal verschuldigde bedrag. Is op de aanvangstijd van het evenement geen of te weinig betaling ontvangen, dan wordt toegang geweigerd.
1.2. Forum Events hanteert de volgende annuleringsclausule: bij opzegging door de deelnemer tot aan drie weken voor aanvang van het evenement wordt een ontvangen betaling volledig geretourneerd onder aftrek van € 12,50 administratiekosten. Voor opzegging na die datum worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– van de 20e t/m de 15e dag voor aanvang van het evenement 50% van het totale inschrijfgeld;
– van de 14e t/m de 5e dag voor aanvang van het evenement 75% van het totale inschrijfgeld;
– van de 5e dag voor aanvang tot aan de dag van het evenement 100% van het inschrijfgeld.

1.3. Door Forum Events georganiseerde evenementen zijn onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde gemeentelijke vergunningen. Indien geen vergunning wordt verleend wordt het evenement geannuleerd en de eventueel door de deelnemer betaalde gelden geretourneerd.

1.4. Mocht Forum Events om wat voor reden dan ook het op de bevestiging of factuur vermelde aantal kramen en/of meters niet of niet in zijn geheel kunnen leveren, dan zal Forum Events het betaalde inschrijfgeld reduceren tot het bedrag overeenkomend met de wel geleverde kramen en/of meters. Forum Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als omzetderving als gevolg van het minder geleverde aantal kramen en/of meters.
1.5. Forum Events heeft het recht bij inschrijving een borgsom te heffen. Betaling van de borgsom geeft de deelnemer het recht het totaal verschuldigde bedrag te voldoen op aanvang van het evenement, op voorwaarden als gesteld op de factuur. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan, dan treedt artikel 1.1 in werking. De borgsom wordt geheel of, bij ingebreke blijven van de deelnemer conform artikel 2.8, gedeeltelijk binnen 30 dagen na het evenement overgemaakt op rekening van de deelnemer.
1.6. Deelnemers die op de aanvangstijd van het evenement niet aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd, wordt niet teruggestort en een eventuele borg zal van het inschrijfbedrag worden ingehouden.
2. Deelname
2.1. Forum Events stelt een marktmeester aan die namens haar optreedt en tot wie men zich kan wenden. Naam en contactgegevens worden de deelnemer schriftelijk verstrekt.
2.2. Enkele dagen voor aanvang van het evenement stuurt Forum Events aan de deelnemers een toewijzing met hun standplaatsnummer en een plattegrond toe. Een deelnemer die deze toewijzing niet heeft ontvangen dient de marktmeester te contacten. Plattegronden en de standplaats¬toewijzing zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De marktmeester is te allen tijde gerechtigd om de indeling te wijzigen. De toewijzing is persoonlijk. Het is verboden de standplaats geheel of gedeeltelijk door te verhuren.
2.3. De tijden met betrekking tot het evenement staan vermeld op de onder 2.2 vermelde toewijzing. De aanpassing van de tijden van een evenement kunnen geen aanleiding zijn voor annulering, geven geen recht op vermindering van het inschrijfgeld en geven geen recht op een vergoeding van inkomsten of derving.
2.4. Het is niet toegestaan andere handelswaar te verhandelen dan op het aanmeldings¬formulier van de deelnemer staat vermeld; deze dient terstond verwijderd te worden. De toegewezen stand¬plaats(-en) mag/mogen niet anders worden opgesteld dan door de marktmeester is aangeduid.
2.5. Indien een deelnemer elektriciteit nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen, bijvoorbeeld via een winkelier of een bewoner. Het gebruik van een eigen aggregaat is verboden, tenzij na voorafgaande toestemming van de marktmeester. Geluidsversterking mag andere marktdeelnemers niet hinderen in het uitoefenen van hun activiteiten.
2.6. Voertuigen mogen in- en uitgangen e.d. niet blokkeren. Voor de start van het evenement dienen alle voertuigen (met eventuele aanhanger) van het evenemententerrein te zijn verwijderd.
2.7. Food-, drank- en snoephandelaren dienen ruime afvalbakken voor hun standplaats te plaatsen (1 per 3-meter frontbreedte).
2.8. De standplaats dient direct na afloop van het evenement te worden ontruimd. De stand¬plaats dient ook tijdens en na het evenement schoon gehouden te worden; het afval dient (in afgesloten vuilniszakken) meegenomen te worden door de standhouder of in speciaal door de gemeente
geplaatste container(s) afgestort te worden. Na het verlaten van het evenemententerrein wordt door de marktmeester schouw gehouden en aangetekend wie niet het afval van zijn standplaats heeft mee genomen. De kosten voor verwijdering worden aan de betreffende deelnemer doorberekend.
3. Aansprakelijkheid
3.1. Deelname aan een evenement is geheel voor eigen risico.
3.2. Forum Events zal binnen haar mogelijkheden trachten een evenement te doen slagen. Forum Events is evenwel niet aansprakelijk voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers of voor omzetderving door welke reden dan ook, noch voor het annuleren van een evenement bij het niet kunnen verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Bij het niet nakomen van de overeenkomst met de deelnemer door Forum Events zal het betaalde inschrijfgeld worden geretourneerd. Voorts wordt elke aansprakelijkheid afgewezen voor zover deze niet is gedekt onder de door Forum Events gesloten WA verzekering en maximaal tot het verzekerde bedrag.
3.3. Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor het nakomen van regels en wetgeving ten aanzien van hun producten en diensten. Zij dienen de wettelijke eisen gesteld door brandweer, politie, GGD en door de marktmeester na te leven. Aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Zo dienen standhouders, die werken met open vuur, een deugdelijke, goedgekeurde brandblusser bij zich te hebben op de locatie. Alcoholische versnaperingen, verboden en onwelgevoegelijke artikelen mogen niet worden verkocht. Zij die in het bezit zijn van of handelen in verboden (namaak)wapens of drugs worden terstond van het evenement verwijderd en de politie wordt ingelicht. Een dergelijke verwijdering leidt tot permanente uitsluiting van de toekomstige, door Forum Events georganiseerde evenementen.
3.4. Bij het niet nakomen van de regels als hier boven gesteld, zulks ter beoordeling van de marktmeester, kunnen door hem maatregelen worden getroffen waar de ter zake aangesproken standplaatshouder, medewerkers of publiek zich aan hebben te houden. Eventueel zal/zullen in overleg of samenwerking met de politie de betreffende persoon of personen worden verwijderd van het evenemententerrein.
4. Slotbepaling
4.1. In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist Forum Events.